Uniwersytet Jagielloński (Jagiellonian University)

Kraków ul. Gołębia 24 (Poland)

Agnieszka ROMANOWSKA -  a.romanowska-kowalska@uj.edu.pl

Jagiellonian University in Kraków, founded in 1364, is the oldest university in Poland and one of the oldest in Europe. Numerous of the University’s students and academics were major historical figures, including Nicolaus Copernicus. Being a modern research and teaching centre, which offers splendid conditions for students and academics, it is one of Poland’s best institutions of higher education. The University consists of 15 faculties and runs 152 specializations on three levels: Bachelor’s, Master’s and Doctoral Studies. Since its very beginning, Jagiellonian University has been an international institution that educated successive generations of Poles, as well as representatives of other nations, significantly contributing to the intellectual heritage of Europe. Today it is involved in various international cooperation activities as partner for over 200 academic centres and research institutions worldwide. Due to programmes and courses run in foreign languages, Jagiellonian University increasingly attracts international students drawn by the institution’s prestige and its widely recognised research achievements.

Uniwersytet Jagielloński, założony w roku 1364,  jest najstarszą uczelnią w Polsce i jedną z najstarszych w Europie. W gronie jej studentów i profesorów znalazło się wiele znakomitych postaci, w tym Mikołaj Kopernik. Jako nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, zapewniające znakomite warunki pracy i nauki, Uniwersytet Jagielloński jest jedną z najlepszych uczelni w Polsce. Na Uniwersytecie funkcjonuje 15 wydziałów prowadzących 152 specjalizacje na poziomie studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Od początku swojego istnienia Uniwersytet Jagielloński był instytucją międzynarodową, kształcącą kolejne pokolenia Polaków oraz przedstawicieli innych narodowości, przyczyniając się znacząco do rozwoju europejskiego dziedzictwa intelektualnego. Obecnie uczelnia jest zaangażowana w liczne przedsięwzięcia międzynarodowe jako partner ponad dwustu centrów akademickich i instytucji badawczych na całym świecie. Dzięki swoim osiągnięciom naukowym oraz wysokiej pozycji akademickiej, Uniwersytet Jagielloński przyciąga stale wzrastającą liczbę studetnów zagranicznych, dla których oferowane są programy i kursy w językach obcych.

Definition of « Crisis » in Polish:
 
W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i wyrażeń obcojęzycznych:
Okres przełomu, przesilenie, decydujący zwrot, a także okres załamania gospodarczego.
Jan Tokarski, Słownik wyrazów obcych: Punkt przełomowy, zwrotny. W ekonomii – załamanie wzrostu gospodarczego, faza charakteryzująca się gwałtownym i dużym zmniejszeniem produkcji, realnych dochodów społeczeństwa oraz wzrostem bezrobocia. W medycynie – przesilenie choroby, przebiegające z nagłym spadkiem gorączki i ustąpieniem innych objawów chorobowych. 
Encyklopedia PWN:
Potocznie – przesilenie, przełom, załamanie się dotychczasowej linii rozwoju. 
W politologii – kryzys polityczny, załamanie się realizacji określonej polityki i utrata przez grupę rządzącą przyzwolenia społecznego; kryzys rządowy, upadek rządu w wyniku udzielenia mu przez parlament wotum nieufności; otwiera fazę negocjacji międzypartyjnych, których celem jest utworzenie nowego rządu; kryzys parlamentarny, utrata większości przez partię lub koalicję rządzącą, prowadząca do konieczności rozpisania nowych wyborów, 
W socjologii – kryzys społeczny, skumulowany stan napięć i konfliktów społecznych, których nie rozwiązanie na czas powoduje przerwanie dotychczasowego cyklu rozwojowego społeczeństwa, w odróżnieniu od konfliktów społecznych, które naruszają jego ewolucyjny rozwój, ale go nie dezorganizują. 
 
 
 
 
 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.