PANEL 5 SUMMARY (CZECH)

Intellectual Output n°2: “Why New Faces”

 

PANEL SUMMARY

 

Panel n°5

Crisis & Authority

Panel se nejprve zaměřil - v příspěvku Martina Procházky, vycházejícího ze Shakespearovy první historické tetralogie - na krizi božského práva králů na konci středověku (potřeba panovníků dosáhnout konsensu o jejich právu na trůn a vliv peněžního hospodářství) a důsledky této krize pro moderní nacionalismus, založený na „transverzální simultaneitě společenského času“ (Benedict Anderson). Božskou autoritu posléze nahrazuje autorita „přírody“ a od ní odvozených pojmů (jazyk, organická jednota, rasa), kterých hojně využívají moderní nacionalistické ideologie. Příspěvek Nathalie Rivère de Carles se pak zaměřil na problematiku autonomie názorů diplomatů, jež byly často protiváhou absolutisticky chápané autority raně novověkých vládců. Vycházel přitom ze hry Jeana Hotmana The Ambassador (Vyslanec, 1603), ze Shakespearova Jindřicha V. a z jeho Zimní pohádky. Nakonec nastínil Marc Smyrl problém ztráty autority. Vycházel přitom z Richarda II., ale zároveň uvedl příklad nedávného pádu Davida Camerona. Tento příspěvek ukázal, že autorita je důležitější než moc, že ji předchází a její ztráta je nenahraditelná. Neznamená ohrožení kariéry, ale legitimity funkcí, které politici zastávají. Následující diskuse se zabývala zdroji a uplatňováním autority v současné politice i běžném životě a srovnávala rétorické a strukturální stránky moderní autority.

 
 
 
 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.